Gå til hovedindhold

§ 79-puljen til ældreaktiviteter

§ 79-puljen til ældreaktiviteter (ordinær pulje)

Indhold

  § 79-puljen til ældreaktiviteter (ordinær pulje)

  Hvert år uddeler Ældre- og Omsorgsudvalget midler til at understøtte civilsamfundets tilbud til ældre borgere på Frederiksberg i henhold til Lov om Social Service § 79.

  Puljen støtter aktiviteter, der udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende tilbud til borgere over 65 år.

  Følgende målgrupper er prioriteret ved fordelingen af midler for 2024:

  • Udsatte og ensomme ældre: Aktiviteter målrettet sårbare og udsatte ældre med et fokus på at bekæmpe ensomhed og inddrage isolerede ældre i fællesskaber. Der kan endvidere være et særligt fokus på indsatser, der understøtter, at ældre skal føle sig trygge i deres nærmiljø. Prioritering af aktiviteter og indsatser med et ligestillingsfokus, der er målrettet borgergrupper, som af forskellige årsager er i højere risiko for at udvikle flere kroniske sygdomme og er mere udsatte i forhold til mental sundhed sammenlignet med den øvrige befolkning, herunder eks. ensomhed, stress og depression, mv. Aktiviteter målrettet ensomme ældre mænd indgår ligeledes, da der til denne målgruppe kan knytte sig særlige problemstillinger.
  • Spisefællesskaber, hvor spisesituationer og måltider bruges som trinbræt til at skabe relationer og fællesskaber: Aktiviteter hvor spisesituationer og måltider bruges som trinbræt til at skabe relationer og fællesskaber, herunder især at støtte det opsøgende arbejde målrettet de mest ensomme og småtspisende ældre. Det kan både gælde støtte til konkrete faste aktiviteter som fællesspisning i foreningsregi, såvel som tilbagevendende begivenheder.
  • Pårørende til alvorligt syge ældre med kroniske eller komplekse sygdomme: Pårørende til alvorligt syge ældre er et prioriteret fokusområde, idet pårørende ofte er en overset gruppe i forbindelse med behandling af personer med alvorlig sygdom, herunder kroniske eller komplekse sygdomme som demens. Pårørende til alvorligt syge ældre er vigtige aktører i deres nærmestes liv og sygdomsforløb, men samtidig også en sårbar ressource, der er i risiko for selv at udvikle belastningsreaktioner som stress, angst, depression og social isolation.
  • Bevægelse og rehabilitering: Frederiksberg Kommune har gennem de seneste år arbejdet strategisk med forebyggelse og rehabilitering samt mental sundhed for at fremme, at man som ældre borger på Frederiksberg kan klare sig selv mest muligt og bestemme over eget liv. Aktiviteter rettet imod at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne, i tråd med visionsaftalen "Bevæg dig for livet". Aktiviteter med et rehabiliterende fokus i forhold til at understøtte ældres færdigheder og derigennem fastholde deres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne, også for ældre med kroniske sygdomme. Det kan fx være igennem motion og træningstilbud, digital og teknologisk læring/vejledning, sundhedsvejledning, etc.

   

  Tilgang til puljecenter/ansøgning

  Du kan redigere ansøgningen indtil endelig afsendelse.

  Har du spørgsmål til den digitale ansøgningsproces eller den digitale løsning, kan du kontakte FrivilligforFrederiksberg@frederiksberg.dk

  Øvrige vejledninger og information kan findes nederst på siden.

   

  Evaluering og regnskabsaflæggelse af § 79-puljen

  Alle foreninger/grupper/netværk, der modtager støtte fra § 79-puljen, skal indsende regnskaber, som dokumenterer, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med bevillingsbrevet.

  Foreningen/gruppen/netværket er dermed forpligtet til:

  • At indsende budget i forbindelse med ansøgning om økonomiske midler
  • At sende revideret regnskab inden 30. april det efterfølgende år.

  For regnskabsaflæggelse gælder følgende krav og retningslinjer:

  • Regnskabet skal opstilles på baggrund af bogføring af indtægter og udgifter.
  • Midler bevilliget fra Frederiksberg kommunes § 79-pulje skal fremgå af regnskabet, og aktivitetens udgiftsposter skal anføres, så det tydeligt fremgår, at tilskuddet er anvendt til det bevilligede formål.
  • Tilskuddet kan kun anvendes i det kalenderår, hvor bevillingen er givet.
  • Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtageren.
  • Opdeling af udgifterne skal svare til den opdeling der er brugt i budgettet til ansøgningen.
  • Der stilles krav om, at regnskabet revideres af en regnskabsansvarlig eller revisor, der skal signere for, at regnskabet dokumenterer, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål og er uden fejl og mangler. Bemærk at ved tilskud på 250.000 kr. eller derover kræves, at regnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor.

  Regnskabet aflægges senest d. 30. april efterfølgende år ved at indsende en mail til FrivilligforFrederiksberg@frederiksberg.dk Der skal ikke indsendes kvitteringer og fakturaer. Sørg dog for at gemme dem, da Frederiksberg Kommune som et ekstra tilsyn kan forlange at se den nødvendige dokumentation for udgifterne i regnskabet.

  Overholdes krav om regnskabsaflæggelse ikke, kan det have konsekvenser for fremtidige muligheder for støtte via puljen.

  Skabelonen nederst på siden skal anvendes til alle regnskaber - "Skabelon til regnskabsaflæggelse for § 79"

  Hvis din forening/organisation har modtaget over 100.000 kr. i støtte, skal der indsendes en evaluering af de aktiviteter, som støtten er anvendt til. Evalueringsskemaet skal ligeledes indsendes senest d. 30. april.

  Skabelonen "Evalueringsskema for § 79" nederst på siden skal anvendes til evalueringer.

  Evaluering skal sendes pr. mail til FrivilligforFrederiksberg@frederiksberg.dk

  Henvendelser vedrørende tilbagebetaling af midler skal endvidere ske til frivillighedsteamet på tlf.: 2898 5117 eller på mail FrivilligforFrederiksberg@frederiksberg.dk