§ 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

§ 18-puljen til frivilligt socialt arbejde (ordinær pulje)

Indhold

  § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde (ordinær pulje)

  Frivillige sociale foreninger har mulighed for at søge tilskud til deres aktiviteter efter servicelovens § 18.

  Hvert år uddeler Socialudvalget midler til det frivillige sociale arbejde på Frederiksberg i henhold til § 18 i Lov om Social Service.

  Puljen støtter aktiviteter, der retter sig mod en eller flere socialt udsatte målgrupper. Når puljemidlerne fordeles, bliver der lagt vægt på, at den frivillige indsats er kernen i aktiviteten, at aktiviteten foregår på Frederiksberg og/eller kommer frederiksbergborgere til gavn samt at målgruppen er indenfor puljens prioriterede målgruppe.

  Følgende målgrupper prioriteres ved fordelingen af midler i 2024:

  • Bekæmpelse af ensomhed igennem positive fællesskaber: Ensomhed er et problem for mange. Næsten 600.000 voksne i Danmark følte sig ensomme i 2021. Antallet af dem, der føler sig ensomme er steget markant i forhold til 380.000 i 2017. Derfor er det relevant med indsatser, der i særlig grad understøtter ensomhedsbekæmpende aktiviteter som inviterer mennesker i social udsathed ind i hverdagsfællesskaber. Fx sociale relationer, jobsøgningsnetværk, mentorordning osv. Indsatser med afsæt i det sociale frikort kan være afgørende for at styrke borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet igennem brobygning mellem erhvervslivet og sociale fællesskaber.
  • Borgere med sindslidelse eller handicap: Vægtning af aktiviteter med fokus på mangfoldighed, herunder inklusion af mennesker med fysiske eller psykiske handicap i de ”almindelige” frivillige sociale foreninger. Det er en fordel både for den enkelte, for den frivillige verden og for samfundet at få alle med. Prioritering af indsatser til unge mennesker med angst, da gruppen ofte overses og er i øget risiko for enten at afbryde en uddannelse eller for at ryge ud af arbejdsmarkedet. Tidlig forebyggende indsats er både til gavn for den angstramte og øger sandsynligheden for tilbagevenden til uddannelse og job.
  • Unge og voksne i social udsathed: Aktiviteter med et socialt og ensomhedsbekæmpende sigte, der styrker og udvider samarbejdet med de frivillige sociale foreninger og organisationer – særligt dem, der arbejder med at rumme ensomme og grupper af særligt socialt udsatte. Fx aktiviteter som voksenvenner for unge, indsatser for voldsramte kvinder, sociale aktiviteter for marginaliserede eller vanskeligt stillede grupper og inkluderende hverdagsfællesskaber. Prioritering af indsatser, der bidrager positivt til at præge udviklingen, fx unge i de boligsociale områder, i foreningslivet eller på tværs af foreninger og kommunale institutioner og derigennem understøtte og fremme et aktivt medborgerskab. Prioritering af indsatser, der tænker sundhed ind i de sociale indsatser, herunder den mentale sundhed som peer-to-peer i psykiatrien samt særligt sundhedsfremmende aktiviteter som fx inkluderende motionstilbud, følgeskab til læge eller indsatser, der kan føre til generelle livsstilsændringer. Et andet centralt fokus er at styrke indsatsen for, at flere udsatte borgere kommer i bevægelse, og det anbefales, i tråd med erfaringerne fra visionsaftalen ”Bevæg dig for livet”, at prioritere indsatser med det formål at fremme motion og bevægelse for udsatte ved fordelingen af §18-puljen for 2024.
  • Børn og unge (0-17 år), der er i social udsathed eller sårbare: Aktiviteter, der skal være med til at bryde den negative sociale arv. Herunder aktiviteter, hvor de børn, der ikke har fået de bedste chancer i livet, får mulighed for at møde andre børn og voksne. Det kan fx være inkluderende og netværksskabende aktiviteter, mentorordninger, motionstilbud etc. 

  Ansøgning til § 18-puljen for 2024

  § 18-puljen bliver hvert år annonceret minimum to måneder før ansøgningsfristen med angivelse af frist for ansøgning. Dette sker blandt andet på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, i lokalaviser samt på Facebook. Ansøgningen til § 18-puljen for 2024 åbner den 28. juni 2023, og der er ansøgningsfrist den 1. september 2023.

  Tilgang til puljecenter/ansøgning

  Du kan redigere ansøgningen indtil endelig afsendelse. 

  Har du spørgsmål til den digitale ansøgningsproces eller den digitale løsning, kan du kontakte FrivilligforFrederiksberg@frederiksberg.dk

  Øvrige vejledninger og information kan findes nederst på siden.

   

  Evaluering og regnskabsaflæggelse af § 18-puljen

  Alle foreninger/grupper/netværk, der modtager støtte fra § 18-puljen, skal indsende regnskaber, som dokumenterer, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med bevillingsbrevet.

  Foreningen/gruppen/netværket er dermed forpligtet til:

  For regnskabsaflæggelse gælder følgende krav og retningslinjer:

  • Regnskabet skal opstilles på baggrund af bogføring af indtægter og udgifter.
  • Midler bevilliget fra Frederiksberg kommunes § 18-pulje skal fremgå af regnskabet, og aktivitetens udgiftsposter skal anføres, så det tydeligt fremgår, at tilskuddet er anvendt til det bevilligede formål.
  • Tilskuddet kan kun anvendes i det kalenderår, hvor bevillingen er givet.
  • Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtageren.
  • Opdeling af udgifterne skal svare til den opdeling der er brugt i budgettet til ansøgningen.
  • Der stilles krav om, at regnskabet revideres af en regnskabsansvarlig eller revisor, der skal signere for, at regnskabet dokumenterer, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål og er uden fejl og mangler. Bemærk at ved tilskud på 250.000 kr. eller derover kræves, at regnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor.

  Regnskabet aflægges senest d. 30. april efterfølgende år ved at indsende en mail til FrivilligforFrederiksberg@frederiksberg.dk. Der skal ikke indsendes kvitteringer og fakturaer. Sørg dog for at gemme dem, da Frederiksberg Kommune som et ekstra tilsyn kan forlange at se den nødvendige dokumentation for udgifterne i regnskabet.

  Overholdes krav om regnskabsaflæggelse ikke, kan det have konsekvenser for fremtidige muligheder for støtte via puljen.

  Skabelonen nederst på siden skal anvendes til alle regnskaber - "Skabelon til regnskabsaflæggelse § 18".

  Hvis en forening/organisation har modtaget over 100.000 kr. i støtte, skal der indsendes en evaluering af de aktiviteter, som støtten er anvendt til. Evalueringsskemaet skal ligeledes indsendes senest d. 30. april.

  Skabelonen "Evalueringsskema § 18" nederst på siden skal anvendes til evalueringer.

  Henvendelser vedrørende tilbagebetaling af midler skal endvidere ske til frivillighedsteamet på tlf.: 28985117 eller på mail: frivilligforfrederiksberg@frederiksberg.dk 

   

  § 18 - løbende pulje til mindre bevillinger i 2024

  Socialudvalget besluttede på møde den 8. maj 2023, at afsætte 200.000 kr. fra § 18-puljen til løbende udmøntning i 2024. Foreninger, organisationer og grupper har således mulighed for at søge om tilskud fra Frederiksberg Kommune løbende.

  Midlerne målrettes til frivillige, der tilbyder hjælp ved akutte behov hos socialt udsatte målgrupper og til samskabende projekter.

  Der er, som i den ordinære § 18-pulje, fokus på følgende målgrupper for fordelinger;

  • Bekæmpelse af ensomhed igennem positive fællesskaber
  • Borger med sindslidelse eller handicap
  • Unge og voksne i social udsathed 
  • Børn og unge (0-17 år), der er i social udsathed eller sårbare 

  Hvis en forening søger om under 20.000, bliver ansøgningen behandlet administrativt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Hvis ansøgningen er på over 20.000, skal ansøgningen forelægges til politisk behandling i Socialudvalget.

  For bevillinger fra den løbende § 18-pulje gælder samme regler for regnskabsaflæggelse, som for almene § 18-bevillinger. Se reglerne ovenfor.

  Benyt ansøgningsskemaet "Skema til ansøgning af den løbende § 18 pulje" i menuen nedenfor, for at ansøge den løbende pulje.

  Har du spørgsmål til den løbende pulje og/eller samskabende aktiviteter kan du kontakte FrivilligforFrederiksberg@frederiksberg.dk.