Gå til hovedindhold

§ 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

§ 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Indhold

  § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

  Frivillige sociale foreninger, organisationer og lokale frivillige kræfter har mulighed for at søge tilskud til deres aktiviteter i Frederiksberg Kommune. 

  Efter servicelovens § 18 har Frederiksberg Kommune pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer, foreninger eller netværk om understøttelsen af det sociale frivillige engagement på Frederiksberg. Samarbejdet skal medvirke til at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et godt samspil mellem de frivillige sociale organisationer, foreningers lokale aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. For at styrke dette samarbejde uddeler Socialudvalget årligt midler til understøttelse af civilsamfundets frivilligdrevne aktiviteter og fællesskaber.

  Puljen er opdelt i en ordinær og en løbende pulje, som kan søges på forskellige tidspunkter. 

  Ved spørgsmål omkring § 18-puljen kan du kontakte frivillighedsteamet på frivilligforfrederiksberg@frederiksberg.dk eller på tlf. 28985117.

  § 18-puljen støtter aktiviteter, der retter sig mod en eller flere socialt udsatte målgrupper. Når puljemidlerne fordeles, bliver der lagt vægt på, at den frivillige indsats er kernen i aktiviteten, at aktiviteten foregår på Frederiksberg og/eller kommer frederiksbergborgere til gavn samt at målgruppen er indenfor puljens prioriterede målgruppe. Derfor opfordres der til, at man orienterer sig i nedenstående målgrupper og kriterier, inden man søger.

  Socialudvalget besluttede den 3. juni 2024, at der i 2025 dels skal reserveres midler til strategiske længerevarende samarbejder og dels, at det fortsat skal være muligt at søge midler gennem den ordinære pulje. Dette for at sikre midler til det brede felt af frivillige sociale civilsamfundsaktører.  

  Søges der mindre tilskud på op til 30.000 kr., vil der for 2025 være en forenklet tildelingsproces. 

  Socialudvalget besluttede på møde den 3. juni 2024, at afsætte 200.000 kr. fra § 18-puljen til løbende udmøntning i 2025. Foreninger, organisationer og grupper har således mulighed for at søge om tilskud fra Frederiksberg Kommune løbende.

  Midlerne målrettes til frivillige, der tilbyder hjælp ved akutte behov hos socialt udsatte målgrupper og til samskabende projekter.

  Der er, som i den ordinære § 18-pulje, fokus på følgende målgrupper for fordelinger;

  • Borger med sindslidelse eller handicap
  • Voksne i social udsathed 
  • Børn og unge (0-17 år), der er i social udsathed eller sårbare 

  Hvis en forening søger om under 30.000, bliver ansøgningen behandlet administrativt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Hvis ansøgningen er på over 30.000, skal ansøgningen forelægges til politisk behandling i Socialudvalget.

  For bevillinger fra den løbende § 18-pulje gælder samme regler for regnskabsaflæggelse, som for almene § 18-bevillinger. Se reglerne nedenfor.

  Benyt ansøgningsskemaet "Skema til ansøgning af den løbende § 18 pulje" i menuen nedenfor, for at ansøge den løbende pulje.

  Har du spørgsmål til den løbende pulje og/eller samskabende aktiviteter kan du kontakte FrivilligforFrederiksberg@frederiksberg.dk 

  Følgende kriterier gælder for uddelingen af § 18-puljemidler til projekter i 2025 efter ansøgningspulje og den løbende pulje: 

  • At ansøgningen klart og tydeligt beskriver projektets formål og målgruppe.
  • At projekterne når ud til en målgruppe, som kommunen ikke selv kan nå, eller som på anden vis yder indsatser til gavn for målgrupper, som kommunen ikke selv kan yde.
  • At projekterne har fokus på ensomhedsbekæmpende aktiviteter og fællesskaber
  • Antallet af brugere og frivillige – herunder gerne peers – der er tilknyttet projektet.
  • Antallet og relevansen af projektets aktiviteter for målgruppen.
  • Værdien og forandringen for den enkelte borger, der er omfattet af projektet.
  • Projektets sammenhæng med kommunens øvrige tilbud og/eller andre tilbud i civilsamfundet
  • Projektets budgetsammensætning og at der er et stort element af frivillighed i de aktiviteter, der søges til.
  • Hvor nødvendig § 18-bevillingen er for projektets gennemførsel, herunder om der modtages midler andetsteds fra (inklusiv driftsmidler fra Frederiksberg Kommune).

  Foreninger, som kan tilbyde andre foreninger udlån af deres lokaler og dermed har aktivitetscenterlignende status, bliver igen i år prioriteret ved årets uddeling i november.

  • Borgere med sindslidelse eller handicap: Indsatser med fokus på inklusion af mennesker med fysiske eller psykiske handicap i sociale aktiviteter og fællesskaber – gerne drevet af peers. Erfaringer viser, at det at have noget at stå op til og et fællesskab at være en del af øger den enkeltes livsglæde og mulighed for at lave positive ændringer i eget liv. Gennem deltagelse i inkluderende sociale aktiviteter og fællesskaber i foreningslivet, udvides borgerens netværk, trivslen øges og man oplever at kunne indgå og deltage på lige fod i samfundet med andre.
  • Voksne i social udsathed: Indsatser med et socialt og ensomhedsbekæmpende sigte, som er med til at styrke og udvide samarbejdet med de frivillige sociale foreninger og organisationer – særligt dem, der arbejder med at rumme og nå de allermest udsatte med deres indsatser. Den sociale ulighed i sundhed er samtidig ikke blevet mindre de sidste år og er en af de helt store sundhedsudfordringer i Danmark. Derfor prioriteres sundhedsfremmende aktiviteter som fx inkluderende motionstilbud og følgeskab til læge eller indsatser, der kan føre til ændrede livsvilkår.
  • Børn og unge (0-17 år), der er i social udsathed eller sårbare: Indsatser med fokus på at bryde den negative sociale arv og sikre gode børneliv, hvor der er behov for ekstra støtte. Herunder aktiviteter, hvor de børn, der ikke har haft den bedste start på livet, får mulighed for at møde og tale med andre børn og voksne i positive fællesskaber. Det kan fx være inkluderende og netværksskabende aktiviteter drevet af peers, mentorordninger, motionstilbud, telefonisk rådgivning etc.  

  § 18-puljen bliver hvert år annonceret minimum to måneder før ansøgningsfristen med angivelse af frist for ansøgning. Dette sker blandt andet på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, i lokalaviser samt på Facebook. Ansøgningen til § 18-puljen for 2025 åbner den 28. juni 2024, og der er ansøgningsfrist den 1. september 2024.

  Tilgang til puljecenter/ansøgning

  Du kan ansøge om midler fra § 18-puljen via følgende link: Ansøgning til § 18-puljen

  Du kan redigere ansøgningen indtil endelig afsendelse. 

  Har du spørgsmål til den digitale ansøgningsproces eller den digitale løsning, kan du kontakte frivilligforfrederiksberg@frederiksberg.dk

  Øvrige vejledninger og information kan findes nederst på siden.

  Du kan forvente at få svar på din ansøgning medio/ultimo december. 

  Alle foreninger/grupper/netværk, der modtager mere end 10.000 kr. i støtte fra § 18-puljen, skal indsende regnskaber, som dokumenterer, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med bevillingsbrevet.

  Foreningen/gruppen/netværket er dermed forpligtet til:

  For regnskabsaflæggelse gælder følgende krav og retningslinjer:

  • Regnskabet skal opstilles på baggrund af bogføring af indtægter og udgifter.
  • Midler bevilliget fra Frederiksberg kommunes § 18-pulje skal fremgå af regnskabet, og aktivitetens udgiftsposter skal anføres, så det tydeligt fremgår, at tilskuddet er anvendt til det bevilligede formål.
  • Tilskuddet kan kun anvendes i det kalenderår, hvor bevillingen er givet.
  • Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtageren.
  • Opdeling af udgifterne skal svare til den opdeling der er brugt i budgettet til ansøgningen.
  • Der stilles krav om, at regnskabet revideres af en regnskabsansvarlig eller revisor, der skal signere for, at regnskabet dokumenterer, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål og er uden fejl og mangler. Bemærk at ved tilskud på 250.000 kr. eller derover kræves, at regnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor.

  Regnskabet aflægges senest d. 30. april efterfølgende år ved at indsende en mail til FrivilligforFrederiksberg@frederiksberg.dk. Der skal ikke indsendes kvitteringer og fakturaer. Sørg dog for at gemme dem, da Frederiksberg Kommune som et ekstra tilsyn kan forlange at se den nødvendige dokumentation for udgifterne i regnskabet.

  Overholdes krav om regnskabsaflæggelse ikke, kan det have konsekvenser for fremtidige muligheder for støtte via puljen.

  Skabelonen nederst på siden skal anvendes til alle regnskaber - "Skabelon til regnskabsaflæggelse § 18".

  Hvis en forening/organisation har modtaget over 100.000 kr. i støtte, skal der indsendes en evaluering af de aktiviteter, som støtten er anvendt til. Evalueringsskemaet skal ligeledes indsendes senest d. 30. april.

  Skabelonen "Evalueringsskema § 18" nederst på siden skal anvendes til evalueringer.

  Krav til regnskabsaflæggelse og revision afhænger af tilskuddets størrelse og følger retningslinjerne i tabel 1.

  Tabel 1. Krav til regnskabsaflæggelse og revision

  Tilskudsstørrelse  Regnskabskrav Regnskabsform
  0-10.000 kr.

  Ingen krav til aflæggelse af regnskab.

   
  10.000-100.000 kr.

  Krav om indsendelse af regnskab udarbejdet af regnskabskyndig medarbejder.

  Der kan anvendes kommunens regnskabsskabelon eller lignende
  100.000-250.000 kr.

  Krav om indsendelse af regnskab udarbejdet af regnskabskyndig medarbejder samt underskrevet ledelseserklæring om at udgifterne er afholdt i henhold til bevillingsskrivelsen (tro og love).

  Der kan anvendes kommunens regnskabsskabelon eller lignende samt evt. årsregnskab
  250.000-500.000 kr.

  Krav om indsendelse af revideret regnskab. Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor. Erklæringstype skal som minimum være en udvidet gennemgang.

  Årsregnskab 
  Over 500.000 kr. 

  Indsendelse af revideret regnskab. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor. Erklæringstype skal være med høj grad af sikkerhed.

  Årsregnskab 

  Henvendelser vedrørende tilbagebetaling af midler skal endvidere ske til frivillighedsteamet på tlf.: 28985117 eller på mail: frivilligforfrederiksberg@frederiksberg.dk