HåndbogFor erhverv

For erhverv

Her finder du svar på det, der er godt at vide, når du og din arbejdsplads skal i gang med at samarbejde med frivillige.

Du er som arbejdsgiver altid ansvarlig for, at det frivillige arbejde opfylder gældende love og regler.

Kommunen som samarbejdspartner

Frederiksberg Kommune vil gerne samarbejde

Med kommunens Frivillighedspolitik lægges op til nye og flere samarbejder mellem kommunen og byens frivillige aktører. 

Foreninger er velkomne til at foreslå idéer til samarbejder med kommunen. Det kan du/I gøre ved at skrive til frivillighed@frederiksberg.dk 

Du kan læse mere om rammerne for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige ved at følge linket i højre side.

Du kan i øvrigt finde kommunens frivillighedspolitik i højre side under 'Downloads'.

Din pligt som arbejdsgiver

Forsikringsforhold: Du har som arbejdsgiver i Danmark pligt til at forsikre dine ansatte, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet, varigt, midlertidigt eller forbigående. Læs mere under 'Generelt om forsikringspligt'. 

Når unge under 18 år udfører forefaldende arbejde: Børn og unge under 18 år skal være under opsyn af en voksen og må ikke udføre arbejde, der strider mod abejdsmiljølovgivningen.

Arbejdsmiljølovgivningen skal til enhver tid overholdes. Ligeledes skal sikkerhedskrav, hygiejneregler mv.

Generelt om forsikringspligt

Efter arbejdsskadesikringsloven har alle arbejdsgivere, der ansætter personer til at arbejde for sig her i landet, pligt til at sikre disse personer (§ 48).

Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet, varigt, midlertidigt eller forbigående (§ 2). Med ansættelsen bliver der etableret et tjenesteforhold, hvor den ene part (arbejdsgiveren) har instruktions- og tilsynsbeføjelser i forhold til den anden part (arbejdstageren), der stiller sin arbejdskraft til rådighed.

Arbejdsgiveren har kompetence til at udstikke retningslinjer for, hvornår, hvordan og i hvilken rækkefølge arbejdet skal udføres. Arbejdsgiveren har også kompetence til at kontrollere, at arbejdet er udført som ønsket.

Læs mere om forsikringsforhold her i håndbogen under hver af fanerne For frivillige, For foreninger og For kommuner og institutioner.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende forsikringsforhold i forbindelse med udførsel af frivilligt arbejde i Frederiksberg Kommune er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen på hrafdelingen@frederiksberg.dk

Tilladelser

Husk tilladelser til arrangementer og events på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en Arrangørguide for dig, der skal holde arrangementer. I den finder du svar på mange spørgsmål i forbindelse med arrangements-afholdelse - fx hvem du skal kontakte og hvornår for at få de rigtige tilladelser. Du finder guiden her.

Frederiksberg Have og Søndermarken hører under de kongelige slotshaver og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Her kan du læse mere om haveanlæggene og se styrelsens kontaktoplysninger, hvis du vil søge om tilladelse til at afholde et arrangement i en af de smukke slotshaver.

Håndtering af affald

Håndtering af affald i forbindelse med arrangementer og events

  • I skal sørge for, at man kan sortere affald til jeres arrangementer
  • Hav klare plastsække parat, og lav for eksempel poser til sortering af glasflasker, plastflasker eller dåser
  • Kommunens kulturhuse har som oftest affaldsbeholdere til det sorterede affald
  • I må ikke uden videre bruge beboernes affaldsbeholdere ved deres ejendomme, selvom de står frit tilgængelige
  • Som forening skal man oprette sig som kunde på genbrugsstationen, og aflevere affaldet der

Læs mere om sortering af affald i forbindelse med arrangementer i Frederiksberg Kommunes Arrangørguide, som du finder her

I er altid velkomne til at kontakte Miljøenheden inden et arrangement, hvis I har spørgsmål til sortering af affald eller udgifterne til at aflevere affald og genbrug.

Miljøenheden kan kontaktes på telefon 3821 4086 eller via affald@frederiksberg.dk.

Fælles om genbrug - for miljøets skyld!

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger hos frivillige foreninger og organisationer med almennyttige eller andre ideelle formål er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelses-loven, som fra den 25. maj 2018 afløste persondataloven, der havde været gældende siden den 1. juli 2000. Reglerne handler om, hvornår og hvordan offentlige myndigheder, private virksomheder og foreninger må indsamle og behandle oplysninger om fysiske personer.

Frivillige foreninger og organisationer kan opleve udfordringer i forhold til overholdelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning med svar på ofte stillede spørgsmål og har til formål at hjælpe frivillige foreninger og organisationer godt på vej mod at sikre sig, at de overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelses-loven.

Find Justitsministeriets vejledning her:

Ofte stillede spørgsmål - Frivillige foreningers behandling af personoplysninger